Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści sie na stronie internetowej pod adresem www.jarusnet.pl
§ 2 Składanie zamówień i rejestracja Klienta
 1. Informacje, zdjęcia i opisy produktów zawarte na stronie www.jarusnet.pl nie stanowią oferty handlowej według rozumienia przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.jarusnet.pl drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail.
 3. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, zostanie zweryfikowana dostępność zamówionego towaru.
 4. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta lub z powodu innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 5. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta zastrzega się możliwość anulowania całości zamówienia ewentualnie jego części, lub dokonać podziału zamówienia. Dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podziałem zamówienia. Wybór powyższych opcji nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 6. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 7. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów transportu.
 8. Zastrzega się prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.
 9. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 10. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.
 11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.
 12. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.
 13. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail. Klient otrzymuje dane dostępowe do logowania na stronie www.jarusnet.pl
§ 3 Płatność za złożone zamówienie
 1. Domyślnie wszystkie przesyłki wysyłane są 'za pobraniem'. Klient za zamówiony towar płaci w momencie odbioru przesyłki od kuriera.
 2. Drugą formą zapłaty są płatności online obsługiwane przez pośrednictwo przelewy24.pl (DialCom24 sp. z o.o.). W takim przypadku płatność może zostać dokonana automatycznym przelewem z konta bankowego i przesłana do nas. Nie ma potrzeby manualnego wypełniania żadnych danych, przesyłania potwierdzeń itp. rzeczy.
 3. Trzecią formą zapłaty jest płatność kartą (kredytowa, debetowa etc.)Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. W celu ustalenia innej formy zapłaty prosimy o kontakt.
§ 4 Realizacja złożonych zamówień
 1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu w którym otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie zamówienia i wybór sposobu wysyłki. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych.
 2. Dodanie nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które jest w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania rezygnacji od Klienta.
 4. Zamówione przez Klienta towary są dostarczane za pośrednictwem firmy wysyłkowej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju w obecności pracownika dostawcy.
 6. W razie uszkodzenia czy też stwierdzenia ubytku przesyłki, Klient ma prawo wymagać od pracownika dostawcy spisania stosownego protokołu.
 7. W przypadku nie odebrania przez Klienta wcześniej zamówionych towarów i zwrotnego odesłania do sklepu internetowego, Sprzedający skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail celem ustalenia z Klientem szczegółów - terminu jak i kosztów dostawy.
§ 5 Reklamacje
 1. Wszystkie towary będące w ofercie www.jarusnet.pl są fabrycznie nowe (z wyjątkiem produktów opisanych jako "używane" gdzie takowa informacja jest wyraźnie zaznaczona w opisie przedmiotu!).
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać/dostarczyć reklamowany towar PO wcześniejszym uzgodnieniu i kontakcie wraz z oryginalnym opakowaniem oraz informacją o rodzaju usterki / uszkodzenia / braku.
 3. Reklamacje zgłoszone przez Klienta są rozpatrywane w ciągu 7 dni od ich otrzymania. O dalszej procedurze postępowania Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 4. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta:
  • towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy
  • jeśli wymiana lub naprawa nie są technicznie możliwe, www.jarusnet.pl zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.
 5. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować towar wynikający zgodnie z wytycznymi danego producenta.
 6. www.jarusnet.pl odpowiada za niezgodność towaru z zamówieniem złożonym przez Klienta.
§ 6 Rezygnacja z zamówienia i zwrot należności pieniężnych
 1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez www.jarusnet.pl, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia pod warunkiem powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego na stronie www.jarusnet.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 3. W momencie rezygnacji z zakupu, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni.
 4. Zwracany towar winien być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.
 5. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże www.jarusnet.pl wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, www.jarusnet.pl wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.
§ 7 Odpowiedzialność www.jarusnet.pl
 1. www.jarusnet.pl nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu strony www.jarusnet.pl świadczącej usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.
 2. www.jarusnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli było to spowodowane działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.
 3. www.jarusnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze strony www.jarusnet.pl z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobom trzecim danych "login czy też hasło" do logowania na stronie www.jarusnet.pl
 4. www.jarusnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za towary sprzedawane jako specjalistyczne podzespoły i części samochodowe z zastosowaniem do samochodów przeznaczonych do użytku poza drogami publicznymi (wszystkie części oznaczone w opisach jako nie posiadające homologacji na Europę) w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 roku nr 204 poz. 2086 z późn. zmianami), w szczególności na torach i trasach zamkniętych.
 5. www.jarusnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z zastosowania zamówionych Towarów.
 6. www.jarusnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu zamówionych Towarów, w szczególności za nieprawidłowy montaż uznaje się dokonanie montażu nie przez specjalistyczne warsztaty wyposażone w odpowiedni sprzęt i akcesoria, zatrudniające wykwalifikowany personel oraz spełniające inne warunki do ich montażu.
 7. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez www.jarusnet.pl przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
§ 8 Dane osobowe i pliki Cookies
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest www.jarusnet.pl
 2. www.jarusnet.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.
 3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją, strona www.jarusnet.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). www.jarusnet.pl zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 4. www.jarusnet.pl przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić.
  www.jarusnet.pl nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucją z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.
 5. www.jarusnet.pl stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.
 6. Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji strony www.jarusnet.pl
 7. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane są m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania się z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
 8. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu.
 9. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
 10. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.
§ 9 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.jarusnet.pl
 2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej www.jarusnet.pl
 3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
§ 10 Dane firmy
 1. JMG Media Jarosław Grabowski, Olszyna 51A, 63-500 Ostrzeszów NIP: 514-025-42-23 Regon: 302037073